U r z ą d   M i e j s k i   w   B i e l a w i e

szukaj >

bip_logo_pl

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94673-2017:TEXT:PL:HTML


Polska-Bielawa: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 051-094673

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Gmina Bielawa 020201 1pl. Wolności 1Bielawa58-260Polska Osoba do kontaktów: Antoni Jarosz Tel.: +48 748328700E-mail: ajarosz@um.bielawa.pl Faks: +48 748335838 Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.bielawa.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/profil_nabywcy

Wspólne zamówienie

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/przetargi/nieograniczony/01_01_17

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Główny przedmiot działalności

Inna działalność: administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Bielawa.

Numer referencyjny: IZ.271.17.2017

Główny kod CPV

60112000

Rodzaj zamówienia

Usługi

Krótki opis:

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Piława Górna, gminy Niemcza, gminy Stoszowice, gminy Pieszyce.

Szacunkowa całkowita wartość

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Opis

Nazwa:

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Piława Górna, gminy Niemcza

Część nr: 1

Dodatkowy kod lub kody CPV

60112000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszarze gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Piława Górna, gminy Niemcza.

Opis zamówienia:

1. Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Piława Górna, gminy Niemcza w ilości około 1 mln km rocznie, z tym że wielkość zadania może ulec zmianie +/- 10 %, na następujących liniach autobusowych:

a) Bielawa – Dzierżoniów – 1 linia

b) Dzierżoniów – Piława Górna – 1 linia

c) Dzierżoniów – Piława Górna – Przerzeczyn Zdr. – Podlesie – 1 linia

d) Dzierżoniów – Piława Górna – Przerzeczyn Zdr. – Niemcza – 1 linia

e) Dzierżoniów – Piława Górna – Kośmin – 1 linia

f) Bielawa – Pieszyce – 1 linia

g) Dzierżoniów – Dzierżoniów – 2 linie

Świadczenie przez Wykonawcę usług przewozowych w komunikacji autobusowej na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej, zgodnie z:

a) wymaganymi warunkami technicznymi oraz parametrami techniczno – użytkowymi autobusów, które określa załącznik Nr 3 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

b) charakterystyką usług przewozowych aktualną na dzień rozpoczęcia świadczenia usług, którą określa załącznik Nr 1 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

c) wymaganiami w zakresie jakości usług przewozowych, które określa załącznik Nr 2 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

3) zamontowanie we własnym zakresie, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i użytkowanie systemu monitorującego i GPS pozwalającego na lokalizację pojazdów Wykonawcy wykonującego ww. usługi, w tym, w szczególności w oparciu o przekazane przez Zamawiającego urządzenia rejestrujące oraz kamery których lista stanowi załącznik nr 8 do projektu istotnych warunków umowy/wzorze umowy.

4) Udostępnienie miejsc w autobusach przystosowanych do podłączenia biletomatów Zamawiającego, z wyprowadzoną wiązką elektryczną, wyposażonych w tzw stelaże umożliwiające podłączenie i prawidłowy montaż w stelażach (wykonanych przez Wykonawcę, zapewniający ich ciągłe i bezusterkowe działanie) przez Wykonawcę tychże biletomatów umożliwiający sprawne włączanie i wyłączanie biletomatów przy wykorzystaniu urządzenia znajdującego się na panelu obsługującego pojazd kierowcy.

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/11/2017

Koniec: 31/10/2027

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zmianę wielkości zamówienia o +/- 10 %.

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Niemcza i gminy Stoszowice

Część nr: 2

Dodatkowy kod lub kody CPV

60112000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Niemcza i gminy Stoszowice.

Opis zamówienia:

1) Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy Bielawa, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Niemcza i gminy Stoszowice w ilości około 1,08 mln km rocznie, z tymże wielkość zadania może ulec zmianie +/- 10 %, na następujących liniach autobusowych:

a) Dzierżoniów – Bielawa – 2 linie

b) Dzierżoniów – Bielawa – Ostroszowice – Rudnica – Jemna – 1 linia

c) Dzierżoniów – Bielawa – Jodłownik – 1 linia

d) Dzierżoniów –Niemcza – Wilków – Kietlin – 1 linia

e) Dzierżoniów – Niemcza – 1 linia

f) Dzierżoniów – Gola – Niemcza – 1 linia

2) świadczenie przez Wykonawcę usług przewozowych w komunikacji autobusowej na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej, zgodnie z:

a) wymaganymi warunkami technicznymi oraz parametrami techniczno – użytkowymi autobusów, które określa załącznik Nr 3 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

b) charakterystyką usług przewozowych aktualną na dzień rozpoczęcia świadczenia usług, którą określa załącznik Nr 1 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

c) wymaganiami w zakresie jakości usług przewozowych, które określa załącznik Nr 2 do projektu istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

3) zamontowanie we własnym zakresie, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i użytkowanie systemu monitorującego i GPS pozwalającego na lokalizację pojazdów Wykonawcy wykonującego ww. usługi, w tym, w szczególności w oparciu o przekazane przez Zamawiającego urządzenia rejestrujące oraz kamery których lista stanowi załącznik nr 8 do projektu istotnych warunków umowy/wzorze umowy.

4) Udostępnienie miejsc w autobusach przystosowanych do podłączenia biletomatów Zamawiającego, z wyprowadzoną wiązką elektryczną, wyposażonych w tzw stelaże umożliwiające podłączenie i prawidłowy montaż w stelażach (wykonanych przez Wykonawcę, zapewniający ich ciągłe i bezusterkowe działanie) przez Wykonawcę tychże biletomatów umożliwiający sprawne włączanie i wyłączanie biletomatów przy wykorzystaniu urządzenia znajdującego się na panelu obsługującego pojazd kierowcy.

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2018

Koniec: 31/12/2027

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zmianę wielkości zamówienia o +/- 10 %.

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Opis

Nazwa:

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy miejskiej Dzierżoniów i gminy Pieszyce

Część nr: 3

Dodatkowy kod lub kody CPV

60112000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy miejskiej Dzierżoniów i gminy Pieszyce.

Opis zamówienia:

1) Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na obszarze gminy miejskiej Dzierżoniów i gminy Pieszyce w ilości około 0,434 mln km rocznie, z tym że wielkość zadania może ulec zmianie +/- 10 %, na następujących liniach autobusowych:

a) Dzierżoniów – Pieszyce – Rościszów – 1 linia

b) Dzierżoniów – Pieszyce – Kamionki – 1 linia

c) Dzierżoniów – Pieszyce – Bratoszów – 1 linia

2) świadczenie przez Wykonawcę usług przewozowych w komunikacji autobusowej na sieci komunikacyjnej użyteczności publicznej, zgodnie z:

a) wymaganymi warunkami technicznymi oraz parametrami techniczno – użytkowymi autobusów, które określa załącznik Nr 3 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

b) charakterystyką usług przewozowych aktualną na dzień rozpoczęcia świadczenia usług, którą określa załącznik Nr 1 do istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

c) wymaganiami w zakresie jakości usług przewozowych, które określa załącznik Nr 2 do projektu istotnych warunków umowy/wzorze umowy,

3) zamontowanie we własnym zakresie, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i użytkowanie systemu monitorującego i GPS pozwalającego na lokalizację pojazdów Wykonawcy wykonującego ww. usługi, w tym, w szczególności w oparciu o przekazane przez Zamawiającego urządzenia rejestrujące oraz kamery których lista stanowi załącznik nr 8 do projektu istotnych warunków umowy/wzorze umowy.

4) Udostępnienie miejsc w autobusach przystosowanych do podłączenia biletomatów Zamawiającego, z wyprowadzoną wiązką elektryczną, wyposażonych w tzw stelaże umożliwiające podłączenie i prawidłowy montaż w stelażach (wykonanych przez Wykonawcę, zapewniający ich ciągłe i bezusterkowe działanie) przez Wykonawcę tychże biletomatów umożliwiający sprawne włączanie i wyłączanie biletomatów przy wykorzystaniu urządzenia znajdującego się na panelu obsługującego pojazd kierowcy.

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2018

Koniec: 31/12/2027

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zmianę wielkości zamówienia o +/- 10 %.

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki udziału

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien posiadać ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z2016 r. poz. 1907 i 1579, 1935, 1947 lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, lub licencję wspólnotową dotyczącą wykonywania międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób. W przypadku wniosku złożonego przez dwa lub więcej podmioty występujące wspólnie,wymagania dotyczące uprawnień dotyczą każdego ze wspólnie ubiegających się podmiotów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1 – Wykonawca winien:

a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalająca na wykonanie przedsięwzięcia

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Część 2 – Wykonawca winien:

a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalająca na wykonanie przedsięwzięcia

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Część 3 – Wykonawca winien:

a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalająca na wykonanie przedsięwzięcia

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część 1 – Wykonawca winien:

a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalająca na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości, co najmniej 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych );

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów udzielenie zamówienia przedstawione wyżej wymaganie w zakresie potencjału ekonomicznego i finansowego z ppkt a). i b). niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się łącznie wobec wszystkich podmiotów. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Część 2 – Wykonawca winien:

a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalająca na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości, co najmniej 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów udzielenie zamówienia przedstawione wyżej wymaganie w zakresie potencjału ekonomicznego i finansowego z ppkt a). i b). niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się łącznie wobec wszystkich podmiotów. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Część 3 – Wykonawca winien:

a) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalająca na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości, co najmniej 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów udzielenie zamówienia przedstawione wyżej wymaganie w zakresie potencjału ekonomicznego i finansowego z ppkt a). i b). niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się łącznie wobec wszystkich podmiotów. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1 – Wykonawca winien:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizować pasażerski przewóz drogowy w transporcie publicznym (w regularnym przewozie osób) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym

b) dysponować autobusami

c) posiadać zaplecze techniczne położone na terenie gmin, na których wykonywany będzie przedmiot Zadania nr 1 niezbędne do utrzymania gotowości technicznej autobusów przeznaczonych do realizacji usługi

Część 2 – Wykonawca winien:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizować pasażerski przewóz drogowy w transporcie publicznym (w regularnym przewozie osób) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym

b) dysponować autobusami

c) posiadać zaplecze techniczne położone na terenie gmin, na których wykonywany będzie przedmiot Zadania nr 2 niezbędne do utrzymania gotowości technicznej autobusów przeznaczonych do realizacji usługi

Część 3 – Wykonawca winien:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizować pasażerski przewóz drogowy w transporcie publicznym (w regularnym przewozie osób) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym

b) dysponować autobusami

c) posiadać zaplecze techniczne położone na terenie gmin, na których wykonywany będzie przedmiot Zadania nr 3 niezbędne do utrzymania gotowości technicznej autobusów przeznaczonych do realizacji usługi.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część 1 – Wykonawca winien:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizować pasażerski przewóz drogowy w transporcie publicznym (w regularnym przewozie osób) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym w ilości minimum 3,0 mln km przebiegu;

b) dysponować minimum 12 autobusami, które nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż w 2007 r., z tymże średnia wieku (liczona na dzień składania ofert oraz w każdym dniu świadczenia usługi począwszy od pierwszego dnia świadczenia usług) nie może przekraczać 8 lat (nie dopuszcza się autobusów typu „składak” i„SAM”) oraz:

c) posiadać zaplecze techniczne położone na terenie gmin, na których wykonywany będzie przedmiot Zadania nr 1 niezbędne do utrzymania gotowości technicznej autobusów przeznaczonych do realizacji usługi. W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów o udzielenie zamówienia wyżej wymienione wymagania dotyczące kwalifikacji technicznych i zawodowych ppkt a). i b). niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się łącznie wobec wszystkich podmiotów.

Część 2 – Wykonawca winien:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizować pasażerski przewóz drogowy w transporcie publicznym(w regularnym przewozie osób) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym w ilości minimum 3,0 mln km przebiegu;

b) dysponować minimum 13 autobusami, które nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż w 2007 r., z tym że w każdym z zamówień średnia wieku (liczoną na dzień składania ofert oraz w każdym dniu świadczenia usługi począwszy od pierwszego dnia świadczenia usług) nie może przekraczać 8 lat (nie dopuszcza się autobusów typu „składak” i „SAM”) oraz:

c) posiadać zaplecze techniczne położone na terenie gmin, na których wykonywany będzie przedmiot Zadania nr 2 niezbędne do utrzymania gotowości technicznej autobusów przeznaczonych do realizacji usługi

W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów o udzielenie zamówienia wyżej wymienione wymagania dotyczące kwalifikacji technicznych i zawodowych ppkt a). i b). niezbędne do realizacji

przedmiotu zamówienia stosuje się łącznie wobec wszystkich podmiotów.

Część 3 – Wykonawca winien:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizować pasażerski przewóz drogowy w transporcie publicznym (w regularnym przewozie osób) w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym w ilości minimum 0,96 mln km przebiegu;

b) dysponuje minimum 5 autobusami, które nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż w 2007 r., z tym że w każdym z zamówień średnia wieku (liczoną na dzień składania ofert oraz w każdym dniu świadczenia usługi począwszy od pierwszego dnia świadczenia usług) nie może przekraczać 8 lat (nie dopuszcza się autobusów typu „składak” i „SAM”) oraz:

c) posiadać zaplecze techniczne położone na terenie gmin, na których wykonywany będzie przedmiot Zadania nr 3 niezbędne do utrzymania gotowości technicznej autobusów przeznaczonych do realizacji usługi. W przypadku wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów o udzielenie zamówienia wyżej wymienione wymagania dotyczące kwalifikacji technicznych i zawodowych ppkt a). i b). niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się łącznie wobec wszystkich podmiotów.

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:


Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2) spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności technicznej i zawodowej

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej

c) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena

2) Wyposażenie pojazdu w niską podłogę

3) Średnia wieku taboru w momencie rozpoczęcia wykonywania umowy przewozowej

4) Spełnianie norm ekologicznych przez tabor w momencie rozpoczęcia wykonywania umowy przewozowej(wyposażenie pojazdów w silniki spełniające normę EURO)

5) Posiadanie przez autobusy funkcji przyklęku i platformy do wsiadania osób niepełnosprawnych.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Wymagane wadia i gwarancje:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium. Dla poszczególnych zadań zostały ustalone następujące kwoty:

a) dla Zadania nr 1 – 100 000 PLN /słownie: sto tysięcy złotych /,

b) dla Zadania nr 2 – 100 000 PLN /słownie: sto tysięcy złotych /.

c) dla Zadania nr 3 – 50 000 PLN /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych /.

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności faktury określony jest we wzorze umowy/istotnych postanowieniach umowy.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Warunki dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem przewozów tj. kierowcy i dyspozytorzy, w każdej z części Zamówienia, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.,poz. 1502 z późn. zm.).

Warunki realizacji umowy:

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/04/2017

Czas lokalny: 10:00

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2017

Warunki otwarcia ofert

Data: 24/04/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce: Urząd Miejski, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych

Informacje dodatkowe:

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/03/2017


Kierownik Referatu

Inwestycji i Zamówień

Antoni Jarosz


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Bielawa, tel. (74) 83-34-255
Administrator serwisu: Marcin Raś, tel. (74) 83-28-753

Osoba odpowiedzialna za treść: Antoni Jarosz
Data modyfikacji: 2018/02/28 15:00:46
Redaktor: Antoni Jarosz